Chat với SeeWP

Envira Gallery – Pinterest Addon

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục:
Báo cáo

Envira Gallery – Pinterest Addon

Pinterest Addon

The Pinterest Addon approves ye in accordance with Gather lovely or handy in conformity with utilizes “Pin It” buttons to photographs of your gallery lightbox views.

Do thou necessity to assimilate a Pinterest Pin It button after thy WordPress Galleries?

Envira Gallery’s Pinterest Addon gives you the ability in accordance with assimilate Pinterest “Pin It” buttons above you edge photographs in the lightbox view.

You perform pick within the non-existence gray, crimson and pure buttons or select in accordance with area the button at the pinnacle left, pinnacle right, backside left or bottom correct of the images.

The Pinterest Addon is retina ready as like well, hence you buttons choice seem helpful of some viewing device.

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai